رطوبت ساز پروانه ای، رطوبت ساز التراسونیک ، لیست قیمت مه پاش قارچ، رطوبت ساز سرد التراسونیک، رطوبت ساز سالن قارچ، رطوبت ساز پرورش قارچ ، رطوبت ساز سالن قارچ ۵۰ متریتولیدی تی تاک تولید کننده انواع دستگاه رطوبت ساز پروانه ای ای


تلفن تماس - مهندس محسنی : 

۰۹۱۲۰۵۷۸۹۱۶

۰۹۱۳۷۰۲۸۱۹۶


دستگاه رطوبت ساز پروانه ای مخصوص سالن قارچ بوده و در دامداری و گلخانه و مرغداری نیز استفاده می شود.


رطوبت ساز پروانه ای، رطوبت ساز قارچ، رطوبت ساز گلخانه، مه پاش پروانه ای ، مه پاش سالن قارچانواع دستگاه های تولیدی  : 

🔸رطوبت ساز پروانه ای TTR5HP : رطوبت ساز پروانه ای با موتور نیم اسب مناسب برای سالن با طول ۸ متر 


🔹 رطوبت ساز پروانه ای TTR1HP : رطوبت ساز پروانه ای با موتور یک اسب مناسب برای سالن با طول ۱۰ متر 


🔸 رطوبت ساز پروانه ای TTR15HP : رطوبت ساز پروانه ای با موتور 1.5 اسب مناسب برای سالن با طول 15 متر 

🔹رطوبت ساز پروانه ای TTR2HP : رطوبت ساز پروانه ای با موتور 2 اسب مناسب برای سالن با طول 20 متر 

نحوه نصب رطوبت ساز در سالن قارچ،نحوه نصب رطوبت ساز در گلخانه،نصب رطوبت ساز پروانه ای،نحوه نصب رطوبت ساز پروانه ای،رطوبت دهی سالن قارچ دکمه ای،رطوبت ساز قارچ،رطوبت ساز مه پاش سالن قارچ مرغداری گلخانه